Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Home » Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα των Μηχανολογικών Εφαρμογών, του Βιομηχανικού & Κτιριακού Σχεδιασμού.

Λειτουργώντας στα πλαίσια ενός διεθνούς δικτύου, έχει καταφέρει επιτυχώς να συνεργαστεί με προμηθευτές παγκοσμίως και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτει, να εκτελέσει και να ολοκληρώσει έργα σε όλο τον κόσμο.

Βασικός μας σκοπός είναι να βοηθούμε τους πελάτες μας στην επίτευξη του οράματός τους, όπου μας χρειάζονται, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας, και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.

Κύριοι άξονες για την υλοποίηση του σκοπού μας είναι:

  • Ο καθορισμός Ποιοτικών, Περιβαλλοντικών στόχων & στόχων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, η συστηματική παρακολούθηση και ανασκόπησή τους

  • Η συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες και καινοτόμες επιχειρήσεις στον κόσμο, για να προσφέρουμε στους πελάτες μας εξατομικευμένες λύσεις

  • Η διάθεση των απαραίτητων πόρων

  • Η διεύρυνση της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε και μεταφορά της προς και από κάθε έργο, μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας

  • Η ενίσχυση της διαβούλευσης & συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού

  • Η παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες

  • Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω πρόληψης ρύπανσης, αποδοτικής χρήσης πόρων και εφαρμογής κατάλληλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων

  • Η ικανοποίηση των εφαρμοστέων νομοθετικών και λοιπών απαιτήσεων

  • Η εξάλειψη κινδύνων και μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

  • Η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε, σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει.

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by