Πολιτική κατά της Δωροδοκίας & της Διαφθοράς

Home » Πολιτική κατά της Δωροδοκίας & της Διαφθοράς

H AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα των Μηχανολογικών Εφαρμογών, του Βιομηχανικού & Κτιριακού Αυτοματισμού.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής, είναι να υπογραμμιστεί η θέση της εταιρίας σε θέματα δωροδοκίας και διαφθοράς, και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση όλων των μερών της εταιρίας, υπαλλήλων και συνεργατών, με την κουλτούρα της εταιρίας αλλά και τους ισχύοντες νόμους, ώστε όλες οι επιχειρήσεις της να διεξάγονται καθόλα νόμιμα και έντιμα. Για το λόγο αυτό:

  • Βασική αρχή της εταιρίας μας, είναι η δράση της, να είναι νόμιμη, ηθική, με ακεραιότητα και αξιοπιστία. Όλες οι πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτες και έχουμε μηδενική ανοχή σε αυτές.

  • Απαιτούμε όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας αλλά και όλοι οι συνεργάτες της, να συμμορφώνονται με την εν λόγω πολιτική, να είναι αμερόληπτοι και να ενεργούν με γνώμονα τον επαγγελματισμό τους, σεβόμενοι οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή ή σχέση.

  • Έχουμε αναπτύξει σύστημα τήρησης βιβλίων, αρχείων και λογιστικών με δίκαιο και σαφή τρόπο, προκειμένου να αποτρέψουμε τη χρήση τους για παράνομες πρακτικές.

  • Η εκπαίδευση στην πολιτική αυτή, αποτελεί μέρος της διαδικασίας εισαγωγής όλων των νέων υπαλλήλων της εταιρίας μας, και για τον λόγο αυτό τους κοινοποιείται κατά την πρόσληψή τους.

  • Όλοι οι υπάλληλοι μας είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία αυτής της πολιτικής και ενθαρρύνονται ώστε να αναφέρουν ότι υποπέσει στην αντίληψη τους σχετικά με ζητήματα δωροδοκίας και διαφθοράς.

  • Η μη συμμόρφωση είτε εκούσια είτε ακούσια στην πολιτική αυτή, δύναται να επιφέρει πειθαρχικές και ποινικές διώξεις βάσει της τρέχουσας Ελληνικής νομοθεσίας.

Κάνοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πράξη τις αξίες της εταιρίας μας και ενεργώντας με εντιμότητα, αμεροληψία και ακεραιότητα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε την AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS μία εταιρία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται περιοδικά από τη διοίκηση της εταιρίας.

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by