Anti-Violence and Harassment Policy

Home » Anti-Violence and Harassment Policy

H AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στο δικαίωμα να αντιμετωπίζονται όλοι με αξιοπρέπεια και σεβασμό και καταδικάζει κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης. Εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021. Δείχνει μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε περιστατικό, στην αντιμετώπιση και εξάλειψη φαινομένων βίας, διακρίσεων, εκφοβισμών και παρενοχλήσεων οιασδήποτε φύσης και μορφής που δύνανται να κάνουν την εμφάνιση τους στον εργασιακό της χώρο.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν χώρο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσεται το πάσης φύσεως προσωπικό που συνδέεται με την Εταιρεία ανεξαρτήτως του τόπου εργασίας αυτών στην κεντρική έδρα της εταιρεία ή σε οιοδήποτε υποκατάστημα αυτής στην ελληνική επικράτεια, όπως καθορίζεται από το αρμόδιο προσωπικό του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διοίκησης της AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS.

Βασικοί ισχύοντες κανόνες

1. Πολιτική κατά των παρενοχλήσεων.

1.1. Η AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS φροντίζει για την διασφάλιση σε όλους τους εργαζομένους σε αυτήν ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς βία, διακρίσεις, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις παντός είδους που έρχονται σε αντίθεση με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ως γενικός ισχύον κανόνας είναι ότι απαγορεύεται ρητά και αυστηρά κάθε μορφής βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη.

Ως «παρενόχληση» στον χώρο εργασίας νοείται κάθε μορφή συμπεριφοράς, που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του εργαζομένου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν η συμπεριφορά αυτά συνιστά μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνει και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

1.2. Ειδικότερα απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση οιουδήποτε προσώπου που εργάζεται ή επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS λόγω του φύλου, της φυλής, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.

2. Ενδεικτικά αναφερόμενα περιστατικά παρενόχλησης

2.1 Ως παρενόχληση λογίζεται οιαδήποτε συμπεριφορά απ’ αυτές που περιγράφονται ανωτέρω υπό 1.1.

2.2 Η βία, ο εκφοβισμός ή η παρενόχληση είναι κάθε ανεπιθύμητη σωματική, λεκτική ή άλλη συμπεριφορά που παραβιάζει την αξιοπρέπεια ή δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον. Μπορεί να περιλαμβάνει προσβλητικές ή ταπεινωτικές παρατηρήσεις, κατάχρηση εξουσίας, ακατάλληλα αγγίγματα, ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Εκτιμούμε τον σεβασμό στο εργασιακό περιβάλλον και δεν ανεχόμαστε καμία μορφή βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης.

2.3 Μερικά παραδείγματα τέτοιων ανεπιθύμητων συμπεριφορών είναι η σωματική ή η λεκτική κακοποίηση και ο εξαναγκασμός, η βία, τα προσβλητικά ή σεξουαλικά αστεία ή προσβολές, η επίδειξη και η διανομή προσβλητικού υλικού ή υλικού σεξουαλικής φύσης, οι ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή οι προτάσεις για σεξουαλικές χάρες, η κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών, η δημιουργία εχθρικού ή εκφοβιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, η απομόνωση ή η μη συνεργασία με έναν συνάδελφο ή η διάδοση κακόβουλων ή υβριστικών φημών.

2.4 Ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον συμβάλλει αρνητικά στην εργασιακή απόδοση και επηρεάζει δυσμενώς τις συνθήκες εργασίας ενός ατόμου. Θέτουμε υπό αμφισβήτηση κάθε πελάτη ή προμηθευτή που φαίνεται να εμπλέκεται σε τέτοιες πρακτικές.

2.5 Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά κάθε σχόλιο και μειωτική συμπεριφορά που περιλαμβάνει ρατσιστικό, εθνοτικό, θρησκευτικό, σεξιστικό περιεχόμενο.

3. Υπεύθυνοι τήρησης των ανωτέρω κανόνων στο εργασιακό περιβάλλον.

3.1. Τα μέλη της Διοίκησης, οι προϊστάμενοι κάθε τμήματος στο οργανόγραμμα της εταιρίας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής. Η ευθύνη για το γενικό συντονισμό, την ενημέρωση των εργαζομένων και την εφαρμογή της Πολιτικής για κάθε τμήμα ανατίθεται στον Προϊστάμενο του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρίας.

3.2. Κάθε υπάλληλος ή εργαζόμενος που έχει υποψία για μια ανάρμοστη συμπεριφορά ή είναι μάρτυράς της οφείλει να αναφέρει στο πρόσωπο που παραβαίνει την παρούσα πολιτική την άμεση παύση, άρση της προσβολής και παράλειψη της για το μέλλον και να απευθυνθεί αρμοδίως στον άμεσο Προϊστάμενο του ή στον Διευθυντή Ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας.

3.3 Κάθε υπάλληλος ή εργαζόμενος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται απόλυτα με την παρούσα Πολιτική.

4. Τρόπος υποβολής παραπόνων και καταγγελιών.

4.1 Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών. Ειδικότερα κάθε θιγόμενο πρόσωπο από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τις εξής δυνατότητες: α) δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του. Ενδεικτικώς οιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο δύναται να απευθυνθεί και στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς επίσης και στην υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας στη Γραμμή SOS 15900.

4.2 Η AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS δεσμεύεται να παραλαμβάνει και να μην εμποδίζει την παραλαβή, να διερευνά και να διαχειρίζεται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνά και να εξετάζει τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνει άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δέσμευση των ως άνω προσώπων ή υπηρεσιών που διαχειρίζονται τέτοιες αναφορές ή καταγγελίες η τήρηση εμπιστευτικότητας και η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

4.3. Οποιοσδήποτε προϊστάμενος ή διευθυντής διαπιστώσει ή ενημερωθεί για πιθανή σεξουαλική ή άλλη παράνομη παρενόχληση, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Διευθυντή του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, ο οποίος και οφείλει να ενεργήσει αμελλητί για την διαπίστωση και διαλεύκανση της αλήθειας.

5. Διερεύνηση περιστατικών.

5.1. Κάθε παράπονο και καταγγελία θα διερευνάται άμεσα και επισταμένως από τον Διευθυντή του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας, ο οποίος θα ενεργεί είτε μεμονωμένα είτε με τη συμβολή οιουδήποτε άλλου προσώπου του ανατεθούν σχετικές αρμοδιότητες από τη διοίκηση της εταιρείας.

5.2 Οιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο σε καταγγελίας σε βάρος του περιστατικού παρενοχλητικής συμπεριφοράς θα καλείται εγγράφως από τον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας προ 48 ωρών στην υποβολή εγγράφων εξηγήσεων επί των σχετικών καταγγελιών.

5.3 Η παραλαβή, έρευνα και διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων και των καταγγελλόμενων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

5.4 Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας η εταιρία δηλώνει και εγγυάται ότι θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο σε βάρος του καταγγελλόμενου για την άρση της παρενοχλητικής συμπεριφοράς, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά και θα ενημερώσει τον καταγγέλλοντα υπάλληλο για τα αποτελέσματα της έρευνας και οποιοδήποτε αναληφθέν μέτρο.

6. Απόδοση ευθυνών – Λήψη αποφάσεων.

6.1. Μετά την διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών που θα προκύψουν από την έρευνα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαχθεί βάσιμα και συγκεκριμένα συμπεράσματα, η εταιρεία θα αναλάβει κάθε απαιτούμενο μέτρο, θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και θα ανακοινώσει την απόφασή της στον καταγγέλλοντα και τον φερόμενο ως παραβάτη όπως αρμόζει και με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα κάθε εμπλεκομένου μέρους.

6.2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης η εταιρεία λαμβάνει τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του καταγγελλομένου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

7. Συνεργασία με αρμόδιες αρχές.

Η AS AUTOMATION SYSTEM HELLAS δηλώνει και εγγυάται ότι εφόσον της ζητηθεί θα συνεργαστεί άμεσα και θα παράσχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές στα πλαίσια διερεύνησης αντιστοίχων περιστατικών παρενοχλητικής συμπεριφοράς εντός των χώρων εργασίας της.

Ο υπεύθυνος για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής Διευθυντής ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρίας εντέλλεται όπως ενημερώσει άμεσα εγγράφως για την ισχύ και άμεση εφαρμογή της παρούσας κάθε εργαζόμενο και μέλος της Διοίκηση της εταιρίας.

Η παρούσα πολιτική δύναται να αναθεωρείται – τροποποιείται ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη σχετική νομοθεσία.

Copyright © 2024 AS Hellas
Development by